بانک سلامت

بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان

بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان

بیمارستان

درمانگاه خیریه نور سراوان

درمانگاه خیریه نور سراوان

کلینیک روانشناسی ماورا

کلینیک روانشناسی ماورا

روانشناسی

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی مندل

بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

تخصصی ارتوپدی

بیمارستان اکبر آبادی

بیمارستان اکبر آبادی

تخصصی زایمان

بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین

مرکز آموزشی-درمانی

بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

جنرال

بیمارستان شفا یحیاییان

بیمارستان شفا یحیاییان

تخصصی ارتوپدی

شهدای هفتم تیر

شهدای هفتم تیر

درمانی-آموزشی