تومور مارکرهای سرطان چیست؟

تومور مارکرهای سرطان چیست؟

تومور مارکرها مولکول هایی هستند که در هنگام ایجاد سرطان به وجود می آیند و در خون و...