بیماری های دهان و دندان

بیماری های دهان و دندان

بیماری های دهان و دندان

متخصصین دندانپزشکی و جراحی فک

از بیماری های دهان و دندان بیشتر بدانیم

از بیماری های دهان و دندان بیشتر بدانیم

بيماري‌هاي دهان و دندان قادراند کيفيت زندگي انسان را تحت تاثير قرار دهند و شناخت عوامل تاثيرگذار بر کيفيت زندگي کمک قابل توجهي در درک ابعاد و مباني بيولوژيک، عملکردي و روانی - اجتماعی بيماري‌هاي دهان و دندان دارد.