گوش حلق و بینی

گوش حلق و بینی

بیماری های گوش،حلق و بینی

متخصص اتولارینگولوژی

از بیماریهای گوش، حلق و بینی و متخصص اتولارینگولوژی بیشتر بدانیم

از بیماریهای گوش، حلق و بینی و متخصص اتولارینگولوژی بیشتر بدانیم

یکی از با اهمیت ترین تخصص‌های پزشکی که با مسیر هوایی انسان مرتبط است، تخصص گوش و حلق و بینی می‌باشد. اشخاصی که اختلالاتی در گوش، حلق و بینی خود دارند، می‌بایست که نزد یک متخصص اتولارینگولوژی مراجعه کنند